"عزیز شاهین" نایب قهرمان قویترین مردان شمالغرب کشور "جام آزاد دشت مغان"عزیز شاهین ۲۸ ساله، متولد شهرستان پارس آباد دارای مدرک مهندسی برق قدرت از دانشگاه آزاد اردبیل در حال حاضر بیکار و به ورزش پاور لیفتینگ و قویترین مردان مشغول می باشد