مشاغل دوره قاجار به روایت تصویر

یکی از ویزگی های مهم عکس های آنتوان سوریوگین توجه ویژه او به زندگی روزمره مردم کوچه و خیابان در کنار زندگی شاهان و درباریان است.

 

بقیه تصاویر در ادامه مطلب