سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و خواسته بحق مردم مغان از رئیس جمهور