خدمات نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی استان اردبیل

از چپ به راست : وکیل سپه -جواد صبورآقچه کندی- ولی اسماعیلی- بشیر خالقی- یونس اسدی

 

و بقیه عزیزان نماینده در مجلس شورای اسلامی