دعای تحویل سال به زبان فارسی

ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده و دل از تو دگرگون مادام
ای آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی فرما که گردد ایام به کام
با آرزوی سالی خوش و پر برکت

 

 

فروش سایت به قیمت روز