نمایندگان مردم مغان در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون :

شکل گیری مجلس در تاریخ معاصر ایران با بوجود آمدن مجلس ملی ایران انجام گرفت .مجلس شورای ملی در جریان  جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد و همراه با مجلس سنا،در حکم پارلمان  ایران بود.در دوران‌های آغازین مجلس،به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز  می‌گفتند.مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به نام «مجلسین» می‌خواندند.از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 خورشیدی تا انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی کلاً 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می ماند.مجلس شورای ملی از 1285 تا 1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در سال 1368 از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.
 نماینده مردم مغان بطور مستقل از دوره بیست و یکم وارد مجلس شورای ملی ایران شد.البته انتخاباتی به مفهوم امروزی نبوده و بیشتر انتصاب بوده تا انتخاب. بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی ایران در تاریخ  چهارده مهر 1342 شروع و تا 13 مهر 1346 ادامه داشت. نماینده مغان در دوره 21مجلس شورای ملی ایران آقای مجید عدل بودند.  

 


مجید عدل نماینده مغان در دوره 21مجلس شورای ملی

بقیه در ادامه مطلب


‌بیست و دومین دورة قانونگذاری در روز جمعه 14 مهرماه 1346 خورشیدی،افتتاح گردید.این دوره قانونگذاری در تاریخ 9 شهریور ماه 1350 به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی به وسیله  شاه گشایش یافت.نماینده مغان در دوره 22 مجلس شورای ملی ایران آقای مجید اسدی متولد 1298 بودند. 
مجید اسدی نماینده مغان در دوره 22مجلس شورای ملی

بیست و سومین دوره قانونگذاری از شهریور 1350 تا 29 اسفند 1353 به نخست وزیری آقای
امیر عباس هویدا بود و نماینده مغان در این دوره آقای نجفقلی پسیان بودند.


 نجفقلی پسیان نماینده مغان در دوره 23مجلس شورای ملی

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی از دوم فروردین 1354 شروع و تا 22 بهمن 1357 ادامه داشت.نماینده مغان در این دوره برای بار دوم آقای مجید اسدی بودند.

 
مجید اسدی برای بار دوم نماینده  مغان در دوره 24مجلس شورای ملی

با شکل گیری انقلاب اسلامی و انحلال مجلس شورای ملی ایران ،مجلس شورای اسلامی بوجود آمد.این مجلس رکن اصلی قوه مقننه
در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است .انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب 57 ، در 24 اسفند 1358خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1359خورشیدی، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید.از حوزه  انتخابیه مغان آقای محمدرضا راشد انتخاب شد.


محمدرضا راشد اولین نماینده مردم مغان در بعد از انقلاب(مجلس شورای اسلامی)

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب بهمن 1357 ،در روز جمعه 26 فروردین 1363برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1363 اولین جلسه مجلس دوم برگزار گردید.در دومین انتخابات پس از انقلاب آقای مطلب دشتی تولیر بعنوان نماینده مردم مغان(گرمی،پارس آباد و بیله سوار) انتخاب شد.

 
مطلب دشتی تولیر دومین نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی

انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب بهمن 1357 در روز 19 فروردین 1367 برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1367  اولین جلسه مجلس برگزار شد.در این دوره از حوزه انتخابیه مغان آقای حبیب برومند داش قاپو بعنوان نماینده مغان انتخاب شد.


 

 
 
حبیب برومند داش قاپو سومین نماینده مردم مغان در مجلس شورای اسلامی

انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب 57، 21فروردین 1371 برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1371 اولین جلسه مجلس برگزار گردید.آقای حبیب برومند برای دومین بار به عنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد.متاسفانه اعتبار نامه او در مجلس رد شد و مردم مغان برای دو سال در مجلس نماینده نداشت و در انتخابات میاندوره ای آقای فیروز احمدی بعنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد.


فیروز احمدی نماینده مردم مغان در انتخابات میاندوره ای مجلس چهارم شورای اسلامی

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، در 18 اسفند 1374 برگزار گردید.در تاریخ 12خرداد1375نخستین جلسه مجلس پنجم برگزار شد.از حوزه انتخابیه مغان آقای دکتر حسن الماسی بعنوان نماینده انتخاب شد.


دکتر حسن الماسی نمایده مردم مغان در مجلس پنجم شورای اسلامی

انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی،در تاریخ 29 بهمن1378خورشیدی، برگزار گردید جلسه افتتاحیه مجلس در 7 خرداد 1379آغاز شد.در این دوره حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از شهرستان گرمی منفک شد.مردم گرمی میر قسمت موسوی اصل و مردم پارس آباد و بیله سوار برای بار دوم آقای دکتر حسن الماسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

 
دکتر حسن الماسی  نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی (دوره ششم)

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، 9 اسفند 1382خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1383 اولین جلسه مجلس هفتم برگزار شد.در این دوره نیز مردم گرمی آقای ناصر نصیری و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار نیز آقای سلیمان فهیمی گیگلو را به عنوان نماینده انتخاب کردند.


مهندس سلیمان فهیمی  نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی(دوره هفتم)

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی،در تاریخ 24 اسفند سال 1386خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد.مردم شهرستان گرمی آقای ولی اسماعیلی و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار وکیل سپه اجیرلو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.


مهندس وکیل سپه اجیرلو نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی(دوره هشتم)

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،در تاریخ 12 اسفند سال 1390خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد. مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار آقای حبیب برومند داشقاپو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند. حبیب برومند داش قاپو  نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار  در مجلس شورای اسلامی(مجلس نهم)

برگرفته از :سایت اطلاع رسانی یاشیل مغان ( احد قاسمی )