بدون شرح ...

بدون شرح ...

روز طبیعت و ....

/ 4 نظر / 3 بازدید
آزاده

باادب نفهم چیه به همشهریام میگی؟[افسوس]

آزاده

[شرمنده]حداقل شماادب داشته باشین. تازه فقط همشهریای من این کارارومیکنند؟ آقای باادب شمایه کوچولوکلمه های ترتمیزبه کارببری هیچی ازت کسرنمیشه. نتنهااینجابلکه درجاهای دیگه

آزاده

آقای مودب!!!!! مردم نفهمی که قبلانوشته بودین وبعدازانتقادمن حذفش کردین رومیگفتم بی ادبیه وگرنه من مرض نداشتم ازتون انتقادکنم. من فقط داشتم درموردشهرمون براپروژه ای که استادگفته بودمطلب برمیداشتم.اومدم دیدم مطلب به دردبخورکه ندارین !هیچ,نفهمم نوشته بودین,پیش دوستام بهم برخورد.براهمین ازتون انتقادکردم.بعضی آدماهم هرجورهستن به خودشون ربط داره.اگه حرفام بهتون برخورده معذرت میخوام.[فرشته][لبخند]